Thanh toán thất bại!

Tài khoản thuê bao của Quý Khách không đủ để thanh toán đơn hàng này.
Quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán khác

Phương thức thanh toán

Tài khoản chính

Thời gian thanh toán

2024-06-05

Trạng thái

Thất bại