QUYỀN RIÊNG TƯ

Quyền riêng tư và sự bí mật của dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ, đồng thời, dữ liệu chỉ được sử dụng theo cách phù hợp với kỳ vọng của bạn. Để đáp ứng những kỳ vọng này, chúng tôi đưa ra các cam kết này với bạn và cam đoan thực hiện chúng thông qua các bảo đảm theo hợp đồng chặt chẽ.

hot linehot chat