Đổi/cấp lại eSIM

Số thuê bao bạn cần đăng kí cấp lại eSIM là:
5 số điện thoại thường xuyên liên lạc 3 tháng gần đây
Giới tính
Chọn giới tính
  • Nam
  • Nữ
Xác thực

Vui lòng kiểm tra và sửa lại các nội dung không đúng theo CMND/CC để đảm bảo quyền sở hữu của bạn với thuê bao đăng ký. Tick ( CHỌN SỐ - MUA SIM) để xác nhận các thông tin đã đúng.

Chụp CMND/CC mặt trước
Chụp CMND/CC mặt sau
Họ tên
Số CMND/CC
CHỌN SỐ - MUA SIM
Ngày sinh
CHỌN SỐ - MUA SIM
Ngày cấp
CHỌN SỐ - MUA SIM
Địa chỉ
CHỌN SỐ - MUA SIM
Nơi cấp
CHỌN SỐ - MUA SIM